Our Staff

Ambassador 

 

Ms Dulanji Herath - Head  of Chancery 

Mr R R K  Nugapitiya- Minister 

Mr. P C Priyadharshana - First Secretary Defence 

Mr. Amila Dissanayake - Third Secretary

Mrs. Shiyamala Shanmugarajah  

Mrs Sahana Miskin

Ms. Heloise Dimpre

Ms. Ghislaine Sebai

Mr. Rachid Benchemam

Mrs. Thushari Priyangika 

Mrs. Nimali jayalath

Mrs.  Vidushika Herath 

Mrs. Niranjala Wijerathna 

Mrs. Hashini Imbulana

 

 

 

 

 

Ms. Nicolas Creitin

Mr. Lahiru Attanayake

Mrs. J P Thanuja

Mr. Vijitha Samarakoon

Mr. C wickramasinghe

Mr. Asnaga Samarakoon

Mr. G N Pushpa Kumara

Mr. Pradeep Alagiyawanna

Mr. Sandeep Mihira 

Mrs. Dilum Goonewardena